TECH BLOG 技術ブログ

2023.09.04 /

Cách sử dụng Amazon EFS với Amazon EC2

Lời mở đầu

EFS (Elastic File System) là hệ thống tệp mạng được quản lý để chia sẻ tệp giữa nhiều phiên bản EC2.

Trong blog này mình sẽ trình bày chi tiết các bước để gắn hệ thống tệp EFS vào nhiều phiên bản EC2.

EFS cho phép nhiều phiên bản EC2 truy cập vào cùng một hệ thống tệp và chia sẻ dữ liệu.

Điều này giúp việc quản lý nội dung tập trung và sử dụng dữ liệu được chia sẻ trên nhiều phiên bản trở nên dễ dàng hơn.

chúng ta hãy cùng xem các bước để gắn hệ thống tệp EFS trên nhiều phiên bản EC2 ngay thôi nào.

Các bước tạo EFS

(1)Tạo nhóm bảo mật

Chọn “EC2” từ các dịch vụ trong Bảng điều khiển quản lý AWS, nhấp vào “Security Groups” từ bảng thông tin EC2 và nhấp vào “Create security group” để chuyển sang màn hình tạo nhóm bảo mật.

Nhập Tên nhóm bảo mật vào ô”Security group name” và nhập mô tả vào ô”Description” tùy ý . Chọn VPC đã sử dụng cho phiên bản EC2 trước đó.

Trong trường “Port range” chọn “2049” và trong trường “Source” chọn “Custom”.

Tiếp theo, đặt bất kỳ tên nào trong trường”Tag-optional” và nhấp vào ” Create security group” để tạo nhóm bảo mật.

(2) Kích hoạt tên máy chủ DNS

Chọn “VPC” từ các dịch vụ trong Bảng điều khiển quản lý AWS, nhấp vào “Your VPCs ” từ bảng thông tin VPC, chọn VPC có liên quan rồi nhấp vào “Edit VPC settings” từ “Actions” ở phía trên bên trái.

Kích hoạt tên máy chủ DNS “Enable DNS hostnames” và nhấp vào “Save” ở góc dưới bên phải để lưu thay đổi.

(3)Tạo hệ thống tệp EFS

Từ bảng điều khiển EFS, nhấp vào “File systems” và nhấp vào “Create file system” ở góc trên bên phải để chuyển sang màn hình tạo hệ thống tệp.

Nhấp vào “Customize” ở dưới cùng bên phải.

Nhập tên vào ô “Name-optional” và kích hoạt sao lưu tự động “Enable automatic backups” theo môi trường của bạn.

Chọn nhóm bảo mật VPC, Vùng sẵn sàng, Mạng con và EFS hiện hành đã tạo ở bước (1) và nhấp vào “Next”.

và nhấp vào “Next” ở phía dưới bên phải.

Xem lại thông tin trên màn hình này và nếu không có vấn đề gì, hãy nhấp vào “Create” để tạo tệp efs.

(4) Gắn trên EC2

Hãy sử dụng lệnh sau đây để kết nối với một phiên bản EC2 bằng ứng dụng tera term.

① Cài đặt công cụ để kết nối với EFS
sudo yum install -y amazon-efs-utils

②Tạo thư mục
sudo mkdir [thư mục bạn muốn gắn kết]

③Gắn kết
sudo mount-t Efs[ID hệ thống tệp]:/[thư mục bạn muốn gắn kết]

Lời kết

Trong blog này, tôi đã giải thích chi tiết cách gắn hệ thống tệp EFS trên EC2.

EFS giúp dễ dàng chia sẻ tệp trên nhiều phiên bản EC2, đảm bảo tính nhất quán và sẵn có của dữ liệu.

Hệ thống tệp EFS là công cụ quan trọng để chia sẻ dữ liệu và mở rộng ứng dụng.

Sử dụng blog này làm tài liệu tham khảo để hiểu cách sử dụng EFS và áp dụng nó cho các dự án và ứng dụng của riêng bạn nhé.

記事タイトルとURLをコピーする
test tel test tel