TECH BLOG 技術ブログ

2023.09.08 /

Cách gửi thông báo qua email bằng CloudWatch và SNS

Lời mở đầu

CloudWatch Alarm giám sát nhiều số liệu khác nhau và đưa ra cảnh báo khi vượt quá ngưỡng đặt trước . Mặt khác, SNS (Simple Notification Service) là dịch vụ gửi thông báo đến các điểm cuối khác nhau và cung cấp nhiều phương thức thông báo khác nhau bao gồm thông báo qua email .

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn từng bước về cách kết hợp cảnh báo CloudWatch với SNS để phát hiện các sự kiện và sự cố cụ thể cũng như nhận thông báo email kịp thời . Mình sẽ chỉ cho bạn các bước cụ thể, chẳng hạn như cách đặt báo thức, tạo chủ đề SNS và thiết lập thông báo qua email .

Các bước tạo

(1)Tạo chủ đề và đăng ký SNS

Nhấp vào “トピック” từ bảng điều khiển Amazon SNS và nhấp vào “トピックの作成” ở phía trên bên phải để chuyển đến màn hình tạo chủ đề .

Đầu tiên, nhập tên chủ đề vào ô”名前”. Trong trường”タイプ” chọn “スタンダード” và nhấp vào “トピックの作成” ở dưới cùng bên phải để tạo chủ đề .

Chọn chủ đề bạn đã tạo và nhấp vào “サブスクリプションの作成” từ “サブスクリプション”.

Chọn “Eメール” cho “プロトコル”. Sau khi chọn xong xin hãy nhập địa chỉ email có thể nhận “エンドポイント” .

Bạn hãy thiết lập cho phép đăng ký này gửi đến email của bạn. Sau khi thiết lập, hãy xác nhận rằng trạng thái”ステータス” chuyển đổi thành đã xác nhận “確認済み” .

(2)Tạo CloudWatch Alarm

Nhấp vào “アラーム” từ bảng điều khiển cloudWatch và nhấp vào “アラームの作成” ở phía trên bên phải để chuyển sang màn hình tạo cảnh báo .

Nhấp vào “メトリクスの選択” . Sau đó, chọn theo phiên bản”インスタンス別” từ “EC2” . Chọn tốc độ sử dụng CPU của phiên bản EC2 hiện tại và nhấp vào “メトリクスの選択” ở dưới cùng bên phải .

Lần này, chúng tôi sẽ đặt cảnh báo nếu tốc độ sử dụng CPU vượt quá 70 mỗi phút . Sau khi chọn , nhấp vào “次へ” ở dưới cùng bên phải .

Chọn chủ đề SMS hiện có(既存のSMSトピックを選択) và chọn chủ đề đã tạo ở bước (1) cho địa chỉ gửi thông báo(通知の送信先) .

Nhập tên của cảnh báo này vào ô “アラーム名” và nhấp vào “次へ” . Sau đó, kiểm tra nội dung cảnh báo và nhấp vào tạo cảnh báo(アラームの作成) ở dưới cùng bên phải .

Hãy xác nhận rằng trạng thái(状態) hiện chữ “OK” .

Trong trường hợp này, nếu tốc độ sử dụng CPU lớn hơn 70 mỗi phút, trạng thái(状態) sẽ chuyển sang báo động(アラーム状態) và nếu bạn xác nhận rằng email đã được gửi thì có nghĩa là không có vấn đề gì và quá trình tạo đã hoàn tất .

Lời kết

Bằng cách sử dụng cảnh báo(CloudWatch Alarm) và SNS của CloudWatch để gửi thông báo qua email, hiệu quả giám sát hệ thống và xử lý lỗi sẽ được cải thiện đáng kể . Vì CloudWatch và SNS có thể phát hiện sự cố trong thời gian thực và gửi thông báo cho các bên liên quan vào thời điểm thích hợp, Nhờ đó phía khách hàng có thể phát hiện sớm sự cố và đối ứng kịp thời .

Sau bài viết này mình đã nắm được phần nào cách sử dụng cơ bản của CloudWatch Alarm và SNS . Trong tương lai gần,mình nghĩ là Aws sẽ có thể xây dựng một hệ thống giám sát phức tạp hơn và cải thiện hơn nữa tính ổn định và tính khả dụng của hệ thống.

記事タイトルとURLをコピーする
test tel test tel